Anthony Monyoya - Self portrait - On the road to somewhere

Anthony Monyoya – Self portrait – On the road to somewhere